Privacy Notification

De Decker – Van Riet

Groep De Decker – Van Riet bestaat uit volgende bedrijven :

 • De Decker – Van Riet bvba BE 0416.788.709
 • De Decker nv BE 0445.057.972
 • Autobus De Schelde nv BE 0417.172.254
 • Intratours bvba BE 0412.441.723
 • Cars Lux bvba BE 0403.370.441
 • Autobus Klein Brabant nv             BE 0400.818.252

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Londerzeel, Kouterbaan 40

 1. Algemene informatie

In het kader van de nieuwe Europese wetgeving, General data protection regulation (GDPR), brengen wij u op de hoogte van ons beleid omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door De Decker – Van Riet. Uw persoonsgegevens zullen door ons steeds met de grootste zorg behandeld worden. Verder in deze Privacy Notification vindt u de nodige informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u vragen of opmerking heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u hiervoor terecht bij onze verantwoordelijke voor de verwerkingen, zie verder bij punt 5.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat wij bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken.

 • Dat gebeurt steeds in het kader van uw relatie met De Decker – Van Riet;
 • Wij beperken ons tot de strikt noodzakelijke gegevens om een goede dienstverlening te bieden;
 • Het is mogelijk dat wij uw gegevens delen met derden. Dat gebeurt steeds in de context van onze dienstverlening;
 • De Decker – Van Riet en eventuele derden zullen vertrouwelijk en met de grootste zorg met uw persoonsgegevens omgaan.
 • Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

In het kader van de relatie tussen u en De Decker – Van Riet, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens:
  • Naam, Voornaam, Adres,
 • Financiële identificatiegegevens:
  • Rekeningnummers
 • Elektronische identificatiegegevens:
  • E-mail adres
 • Beroepsmatige identificatiegegevens:
  • Beroepsactiviteit, huidige betrekking, functie,

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met De Decker – Van Riet (vb. leverancier, klant, opdrachtgever, … ), verwerken wij uw zakelijke gegevens (vb. zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, … ) en persoonsgegevens (vb. Naam, voornaam, …) in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

 • Doel van de verwerking

In het kader van de relatie tussen u en De Decker – Van Riet, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Klantenadministratie/klantenbeheer
 • Leveranciersadministratie/leveranciersbeheer
 • Boekhoudkundige verwerkingen
 • Beheer van geschillen
 • Uitvoering van overeenkomsten

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met De Decker – Van Riet (vb. leverancier, klant, opdrachtgever, … ), gebruiken wij mogelijk uw gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

 • Duur van de verwerking

De Decker – Van Riet bewaart uw gegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doeleinden onder 2.2, tenzij er een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting.

 1. Doorgifte van uw gegevens aan derden

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald:

 • Aan ondernemingen waarmee samengewerkt wordt in het kader van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van De Decker – Van Riet (vb. onderaannemers, dienstverleners, enz.);
 • Aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen.
 1. Rechten van de betrokkene

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden er een aantal rechten aan u toegekend omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze zijn:

 • Recht op inzage en kopie van de gegevens
 • Recht op het corrigeren van die gegevens
 • Recht op het laten verwijderen van de gegevens (right to be forgotten)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer u vragen heeft over deze rechten of ze wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de verwerking (wpeeters@dedecker-vanriet.com) of met de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be).

 1. Contactgegevens verantwoordelijke voor verwerking

Voor al uw vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, het uitoefenen van uw rechten als betrokken of informatie omtrent ons privacy beleid, kan u terecht bij onze verantwoordelijke voor de verwerking. Hieronder vindt u zijn contactgegevens terug:

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking
Naam: Kurt Ceulemans
Functie: Quality Health & Safety Manager
Adres: Kouterbaan 40 , 1840 Londerzeel
E-mail: kceulemans@dedecker-vanriet.com
Tel: +32 (0)52 33 40 00
Fax:
 1. Klachten

Indien u ontevreden zou zijn met onze manier van omgaan met uw persoonsgegevens, kan u hiervoor contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensverwerking of met de gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be).

 1. Slotbepaling

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Indien u nog vragen heeft omtrent ons privacy beleid, het uitoefenen van uw rechten of andere persoonsgegevens gerelateerde zaken, aarzel niet om ons te contacteren.